ผลกระทบต่อสังคม

ผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงผ่านการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ การมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาวิทยา
ศาสตร์ และผลกระทบร่วมกัน

white curve

การสร้างผลกระทบในเชิงบวก

ในฐานะผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ เราได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมในเชิงบวกอย่างแท้จริง ด้วยการช่วยให้ผู้คนมีอายุยืนมากขึ้น และมีชีวิตที่ดีขึ้น เราใช้จุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของเราในการวิเคราะห์และลงทุนในนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงชีวิต ออกแบบรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการดูแลสุขภาพที่เกิดขึ้นใหม่ และเสาหาวิธีที่สามารถวัดค่าได้เพื่อจัดการกับความท้าทายทางสังคมผ่านความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค เมื่อเราจัดลำดับความสำคัญของการคิดและการทำงานร่วมกันของระบบ เราก็สามารถขยายธุรกิจของเรา พัฒนาชีวิตและสร้างคุณค่าในชุมชนต่างๆ ทั่วโลกได้.

ด้านที่ให้ความสำคัญ

การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ

การร่วมมือกันทั่วโลกเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี

ผลกระทบร่วมกัน

การสร้างคุณค่าสำหรับทั้งธุรกิจและชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ

การมีส่วนร่วมของชุมชน

การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่เราอาศัยและดำเนินงาน

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

การสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่

Gray curve

SOCIAL