นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว

นโยบายเหล่านี้มีผลใช้กับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย หากท่านมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศอื่นๆ กรุณาคลิกตรงนี้เพื่อดูข้อมูลที่ใช้บังคับ

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่แอ๊บบอตดำเนินการกับข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับแอ๊บบอต ทางเว็บไซต์ที่ถูกควบคุมโดย บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (รวมทั้งบริษัทสาขา และบริษัทในเครือ) ซึ่งเชื่อมโยงกับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ (เรียกว่า “เว็บไซต์ของแอ๊บบอต”) นโยบาย ด้านความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนตัวที่ถูกรวบรวมโดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือกับเว็บไซต์อื่นของแอ๊บบอตที่ไม่เกี่ยวโยงกับนโยบาย ด้านความเป็นส่วนตัวนี้ หรือกับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทย หรือกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่อาจเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของแอ๊บบอต การใช้เว็บไซต์ของแอ๊บบอตของท่านอยู่ภายใต้นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของการใช้งาน

กรุณาอ่านนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนใช้เว็บไซต์ของแอ๊บบอต หรือก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับเรา 

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ให้นิยามกับคำว่า“ข้อมูลส่วนตัว” อย่างไร

“ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึงข้อมูลที่ระบุถึงตัวท่าน หรือข้อมูลที่อาจนำไปใช้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อระบุตัวท่าน และถูกส่งให้กับ และ/หรือรวบรวมโดยเว็บไซต์ ของแอ๊บบอต และถูกเก็บรักษาโดย แอ๊บบอต ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างของข้อมูลส่วนตัวรวมไปถึงชื่อของท่าน ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของท่าน  และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน 

แอ๊บบอต เก็บข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตอย่างไร 
แอ๊บบอตเก็บข้อมูลด้วย 2 วิธีการ

  • ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านส่งให้ แอ๊บบอตเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ท่านป้อนเข้าสู่ช่องข้อมูลในเว็บไซต์ของแอ๊บบอต ตัวอย่างเช่น ท่านอาจใส่ชื่อของท่าน  ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล์ของท่าน และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ในหัวข้อต่างๆ เพื่อลงทะเบียนในโครงการต่างๆของแอ๊บบอต โดยติดต่อกับฝ่ายบริการ ลูกค้าของแอ๊บบอต หรือตอบคำถามจากการสำรวจของแอ๊บบอต เพื่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านท่านไม่ควรให้ข้อมูลอื่นใดที่ไม่ได้ ร้องขอ
  • การเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้แบบไร้การตอบโต้ เว็บไซต์ของแอ๊บบอต อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวการเข้ามาชมเว็บไซต์แอ๊บบอตของท่าน โดยที่ ท่านไม่ได้จงใจในการส่งข้อมูลนั้นๆ ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้อาจถูกรวบรวมโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้ อินเตอร์เน็ตแท็ก และเว็บบีค่อน อินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ส่งข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้บางส่วนผ่านไปยังเว็บไซต์ของแอ๊บบอตโดยอัตโนมัติ เช่น URL ของเว็บไซต์ที่ ท่านเพิ่ง เข้าไปชม และรุ่นของบราวเซอร์ที่คอมพิวเตอร์ของท่านใช้อยู่ เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลแบบไร้การตอบโต้ สามารถช่วยให้การใช้งาน เว็บไซต์ ของแอ๊บบอตของท่านง่ายขึ้น โดยอนุญาตให้แอ๊บบอตให้บริการที่ดีขึ้น ปรับแต่งเว็บไซต์บนพื้นฐาน ของความชอบของผู้บริโภค เก็บสถิติ วิเคราะห์ แนวโน้ม และดำเนินงาน และปรับปรุงเว็บไซต์ของ แอ๊บบอต คุณสมบัติบางประการแอ๊บบอตเว็บไซต์ไม่อาจทำงานโดย ปราศจากการใช้ เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลแบบไร้การตอบโต้ ข้อมูลที่รวบรวมโดยเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่สามารถใช้ในการระบุตัวท่านโดย ปราศจากข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถระบุได้


ในกรณีใดที่แอ๊บบอตอาจเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
แอ๊บบอตจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ผ่านเว็บไซต์ของแอ๊บบอต เพื่อตอบคำถามของท่าน และให้บริการที่เพียงพอกับท่าน หลังจากที่ท่านได้ลง ข้อมูลส่วนตัวบนแบบฟอร์ม ช่องข้อมูลบนเว็บไซต์ของแอ๊บบอต ทางแอ๊บบอตอาจใช้เทคโนโลยีการระบุเพื่อให้เว็บไซต์ “จดจำ” ความพอใจส่วนตัว ของท่าน เช่น หมวดของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมบ่อยครั้ง และถ้าท่านเลือกชื่อผู้ใช้งาน (user ID) ในการใช้งานของท่าน เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวนี้กับ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ เช่น แจ้งข้อมูล ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของแอ๊บบอต เชิญให้ท่านเข้าร่วมการสำรวจ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของแอ๊บบอต หรือแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับโปรโมชั่นพิเศษ 

แอ๊บบอตเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านหรือไม่ 
แอ๊บบอตอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ใช้เว็บไซต์ของแอ๊บบอต โดยแอ๊บบอตจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อช่วยในการออกแบบเว็บไซต์ และ ผลิตภัณฑ์ของแอ๊บบอตให้ดีขึ้น รวมถึงใช้ในการสื่อสารข้อมูลถึงท่าน ส่งเสริมการตลาด และการวิจัย และเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับการปฏิบัติ งานด้านธุรกิจอื่นๆ

ท่านมีทางเลือกอะไรบ้างเกี่ยวกับวิธีที่แอ๊บบอต เก็บ และใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
ท่านสามารถจำกัดจำนวน และประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่แอ๊บบอตได้รับจากท่านได้เสมอ โดยเลือกที่จะไม่ลงข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์ม หรือช่อง ข้อมูลในเว็บไซต์ของแอ๊บบอต บริการออนไลน์บางประเภทของแอ๊บบอตจะสามารถให้บริการกับท่านได้ ก็ต่อเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนตัวกับแอ๊บบอต เท่านั้น ส่วนอื่นๆ ของแอ๊บบอตเว็บไซต์ อาจถามว่าท่านต้องการเลือกที่จะออก หรือเข้าไปอยู่ในรายชื่อสำหรับการเสนอ โปรโมชั่น และบริการเพิ่ม เติมต่างๆ ที่ท่านอาจสนใจ

ท่านอาจได้รับคำถามเกี่ยวกับความชอบเจาะจง หรือกล่องความชอบเจาะจงที่ให้ท่านสามารถเลือกว่าท่านไม่ต้องการให้เว็บไซต์ของแอ๊บบอต ใช้ เทคโนโลยีในการติดตาม เช่น คุกกี้ เพื่อที่จะ “จดจำ” ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่นชื่อผู้ใช้งาน หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ในการกลับมาเข้าชม อย่างไรก็ ดีเว็บไซต์ของแอ๊บบอตที่ใช้เทคโนโลยีการติดตามเพื่อเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวได้มักจะไม่ให้ทางเลือกในการเลือกออกจากเทคโนโลยีการติด ตามอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์บางประเภทเปิดโอกาสให้ท่านสามารถจำกัด หรือปิดการปฏิบัติการของเทคโนโลยี การติดตามที่เก็บข้อมูลที่ไม่สามารถ ระบุตัวได้

ใครสามารถเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับท่านได้
ข้อมูลส่วนตัวสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานของแอ๊บบอตที่มีจำนวนจำกัด หรือโดยบางบริษัทที่ทำโครงการร่วมกับแอ๊บบอต และโดยบุคคล และ หน่วยงานต่างๆ ที่ทางแอ๊บบอต ได้ทำสัญญาให้ดำเนินกิจกรรมให้กับแอ๊บบอต เราอบรมให้พนักงานของเราเกี่ยวกับความสำคัญของความเป็นส่วนตัว และวิธีบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าอย่างเหมาะสม และปลอดภัย ทั้งนี้ทางแอ๊บบอตจะมีการแจ้งกลับไปยังท่าน ถ้าท่านขึ้นทะเบียนสำหรับโครงการ ที่แอ๊บบอตทำร่วมกับบริษัทอื่นที่อาจจำเป็นต้องเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน นอกจากนี้การปฏิบัติการของแอ๊บบอตยังบังคับให้บริษัทคู่สัญญา เก็บรักษา ข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับ และใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อธุรกิจของแอ๊บบอตเท่านั้น 

แอ๊บบอตแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลที่สามหรือไม่ 
ตามกฎทั่วไป แอ๊บบอตไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลที่สาม นอกจากกรณีที่จำเป็นต่อการทำโครงการร่วมกัน หรือการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมผ่านคู่สัญญา ตามกฎหมาย ทางแอ๊บบอตไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ทางการ ตลาดของบุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีที่ท่านได้มีโอกาสในการเลือกเข้า หรือเลือกออกจากการเปิดเผยข้อมูล อย่างไรก็ดีหากทางแอ๊บบอต ขายสาย ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริษัท ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจถูกโอนให้กับผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถให้ข้อมูลหรือบริการต่างๆ กับท่านได้ต่อไป ถ้าแอ๊บบอตให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคล หรือหน่วยงานซึ่งมีส่วนช่วยเหลือในธุรกิจของเรา ข้อปฏิบัติของ แอ๊บบอตคือบังคับให้บุคคล หรือหน่วย งานนั้นๆ เก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับ และใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับแอ๊บบอตเท่านั้น ทางแอ๊บบอตขอสงวนสิทธิ์ใน การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหากมีการเรียกร้องข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ได้รับมอบอำนาจในการขอข้อมูลเพื่อใช้ในกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคง ของประเทศ หรือเมื่อกฎหมายบังคับ

แอ๊บบอตเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวอย่างไร 
ข้อปฏิบัติของแอ๊บบอต คือ เก็บรักษาข้อมูลเว็บไซต์แต่ละหน้า ที่รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ดีการเก็บข้อมูลเป็นความลับ ของข้อมูลส่วนตัวที่ถูกส่งผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นไม่สามารถรับประกันได้ แอ๊บบอตขอแนะนำให้ท่านใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการส่งผ่านข้อมูล ส่วนตัวทางอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของท่าน แอ๊บบอต ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต  จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ดังนั้นเมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนตัวเข้าสู่เว็บไซต์ของแอ๊บบอต ท่านจะต้องคำนึงถึงทั้งผลประโยชน์ และความ เสี่ยงต่างๆ นอกจากนี้เว็บไซต์ของแอ๊บบอตซึ่งครอบคลุมด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวจะแสดงการเตือน ณ เมื่อใดก็ตามที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ที่ ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของแอ๊บบอต หรืออยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของแอ๊บบอต ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ ภายนอกนั้นๆ ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนตัว

แอ๊บบอตมีนโยบายต่างๆ ที่ทำให้การใช้และป้องกันการใช้หมายเลขประกันสังคมที่ได้รับระหว่างการทำธุรกรรมกับแอ๊บบอต นโยบายของแอ๊บบอตบังคับ ว่าหมายเลขประกันสังคมจะต้องถูกปกป้องอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเข้าสู่หมายเลขประกันสังคมโดย ไม่ได้รับอนุญาต นโยบายของแอ๊บบอตซึ่งดูแลด้านหมายเลขประกันสังคมใช้บังคับกับการเก็บ และการใช้หมายเลขประกันสังคมทั้งในและนอกเครือข่าย อินเตอร์เน็ต

แอ๊บบอตปกป้องความเป็นส่วนตัวจากเด็กอย่างไร
แอ๊บบอตไม่มีเจตนาที่จะเก็บ หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวจากเด็ก (เราให้นิยามของ “เด็ก” ว่าเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี) บนเว็บไซต์ของแอ๊บบอตเราไม่ อนุญาตให้เด็กสั่งผลิตภัณฑ์ของเรา หรือติดต่อกับเรา หรือใช้บริการออนไลน์ใดๆ ของเราโดยเจตนา หากท่านเป็นผู้ปกครองและทราบว่าเด็กของท่าน ได้ให้ข้อมูลกับเรา กรุณาติดต่อเราผ่านหนึ่งในวิธีต่างๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง ทางเราจะร่วมมือกับท่านในการจัดการกับปัญหานี้

ท่านจะแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือลบออกจากฐานลูกค้าปัจจุบันได้อย่างไร
ท่านสามารถขอให้แอ๊บบอตลบข้อมูลส่วนตัวของท่านออกจากฐานลูกค้าปัจจุบันของเรา หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ โปรดแจ้งความจำนงให้ แอ๊บบอตทราบด้วยหนึ่งในวิธีต่างๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกของเรา เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบางส่วนที่ท่านให้มาไว้ ร่วมกับการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 12 ชั้น 30 และ ชั้น 33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 (0) 2657 5555

สำหรับการติดต่อกับแอ๊บบอตในทุกช่องทาง กรุณาแสดงอีเมล์ที่ได้ใช้ในการขึ้นทะเบียน (หากมี) พร้อมระบุเว็บไซต์หรือโครงการของแอ๊บบอตที่ท่าน ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวไว้ (ตัวอย่าง เช่น abbott.co.th ฯลฯ) และรายละเอียดบรรยายความประสงค์ของท่าน หากท่านต้องการลบ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ของท่าน และติดต่อกับเราผ่านหน้า “ติดต่อเรา” ในเว็บไซต์นี้ กรุณาเขียน “Deletion Request” หรือ “Amendment Request”ตามความเหมาะสมไว้ บนบรรทัด “หัวข้อ” ของแบบฟอร์มติดต่อ แอ๊บบอตจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะตอบสนองข้อเรียกร้องที่สมเหตุสมผลในเวลาอันควร

ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าทางแอ๊บบอตได้ปรับนโยบายนี้ให้ทันสมัยหรือไม่
แอ๊บบอตขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายนี้โดยปราศจากการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคนิค การเปลี่ยนแปลงทาง กฎหมาย และกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติทางธุรกิจที่ดี หากทางแอ๊บบอตเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติของนโยบาย นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ จะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น และวันที่มีผลบังคับใช้ของการเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวจะถูกระบุไว้ในย่อหน้านี้ นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ถูกปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

  • แบ่งปัน แบ่งปัน
  • พิมพ์ พิมพ์
  • ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
true
accessibility

คุณกำลังจะออกจากที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ ABBOTT ในประเทศอื่นหรือเว็บไซต์เฉพาะภูมิภาค


โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่คุณร้องขอเข้าชมมีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ หรือกลุ่มประเทศนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้น ด้วยเหตุนี้ ไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศอื่นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆเว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณโดยเฉพาะ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่

accessibility

คุณกำลังจะออกจากกลุ่มเว็บไซต์ ABBOTT เพื่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม


ลิงก์ที่นำคุณออกจากเว็บไซต์ทั่วโลกของ Abbott ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Abbott และ Abbott ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าวหรือลิงก์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าว Abbott นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวก และการมีลิงก์ใดๆ ภายในกลุ่มเว็บไซต์ Abbott ไม่ได้บ่งบอกว่า Abbott ให้การสนับสนุนรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

เว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่