ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

นโยบายเหล่านี้มีผลใช้กับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย หากท่านมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศอื่นๆ กรุณาคลิกตรงนี้เพื่อดูข้อมูลที่ใช้บังคับ  

การเข้าสู่ abbott.co.th ของท่าน จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจปรับปรุงโดยแอ๊บบอตเป็นครั้งคราว โดยปราศจาก การแจ้งให้ท่านทราบ การเข้าสู่ หรือการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว รวมทั้งข้อกำหนดต่างๆ ของนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของแอ๊บบอตซึ่งได้ถูกรวมไว้ กับข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ด้วยประการฉะนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้เป็นระยะๆ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจมีขึ้น   การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หลังจากที่แอ๊บบอตได้ประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ (ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว) หรือไม่พอใจกับเว็บไซต์นี้ ให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์นี้

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบต่างๆ

ท่านรับทราบ และยินยอมว่า

 • ก. ถึงแม้ว่าแอ๊บบอตมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ และข้อมูลเกี่ยวเกี่ยวกับบริษัทมาไว้ในในเว็บไซต์นี้ก็ตาม แอ๊บบอตไม่รับประกัน ความถูกต้องแม่นยำ ความมีประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของข้อมูลใดๆ ก็ตามที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาเสนอ “ตามที่เป็นอยู่” และอาจรวมไปถึงความไม่แม่นยำทางเทคนิค หรือความผิดพลาดทางการพิมพ์ แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีสสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูล ได้ทุกเมื่อโดยปราศจากการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข. แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส ไม่เป็นตัวแทนรับผิดชอบ หรือรับประกันด้วยประการใดๆ หรือลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือเนื้อหาที่ได้ลงไว้ ในเว็บไซต์นี้  ด้วยประการฉะนี้ แอ็บบอต ลาบอแรตอรีส ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อข้อคิดเห็น และการรับประกันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคำพูด หรือการ เปรียบเปรย หรือปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา หรืออื่นๆ รวมถึงการปราศจากข้อจำกัดในการรับประกันต่างๆ ของการซื้อขาย ความเหมาะสมต่อวัตถุ ประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิดสิทธิ์  ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม ทางแอ๊บบอต จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ทุกประเภท หรือทุกลักษณะ รวมถึงโดยปราศจากข้อจำกัดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง โดยอ้อม ผลสืบเนื่องพิเศษ (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร) หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดย บังเอิญอันสืบเนื่องมาจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการดำรงอยู่ หรือการใช้เว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต และ/หรือข้อมูล หรือเนื้อหาที่ได้ลงไว้บนเว็บไซต์นี้ โดยไม่คำนึงว่าทาง แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีสจะได้รับการแนะนำถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
 • ค. แอ๊บบอต ไม่รับผิดชอบ และไม่รับประกันด้วยประการทั้งปวงต่อความแม่นยำ ความมีประสิทธิภาพ ความเหมาะสมกับเวลา และความเหมาะสม ของข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ จากบุคคลที่สาม รวมทั้งไฮเปอลิ้งค์ต่างๆ หรือจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ยกเว้นกรณีที่จัดไว้ให้ในเว็บไซต์นี้ ทาง แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จะไม่แก้ไข เซ็นเซอร์ หรือควบคุมเนื้อหาที่ได้จัดหาให้โดยบุคคลที่สาม หรือบนกระดานข่าว ห้องแชท หรือที่แสดง ความเห็นต่างๆ ที่คล้ายคลึงที่ได้ลงไว้บนเว็บไซต์นี้  ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกพิจารณาว่าเป็นที่ต้องสงสัย และไม่ได้รับการรับรองโดยแอ๊บบอต
 • ง. เว็บไซต์นี้อาจมีคำแถลงเกี่ยวกับการคาดการณ์ในอนาคตที่สะท้อนถึงการคาดหมายของ แอ๊บบอต ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต และการพัฒนา ทางธุรกิจ คำแถลงการณ์คาดการณ์เกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยง และความไม่แน่นอน การพัฒนา หรือผลลัพธ์อันแท้จริง อาจแตกต่างทางเนื้อหาจากที่ ได้วางแผนไว้ และขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงความสำเร็จของโครงการวิจัยในปัจจุบัน ผลลัพธ์จากการทดลองทางคลีนิกที่ยังรอ ผลอยู่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง การอนุมัติด้านกฎระเบียบของเภสัชกรรม ความถูกต้องและการบังคับใช้ด้านสิทธิบัตร เสถียรภาพ ของความสัมพันธ์ทางการค้า และสถานะทางเศรษฐกิจ โดยทั่วไปแอ๊บบอตไม่อยู่ในเงื่อนไข ข้อผูกมัดที่จะปรับปรุงความทันสมัยของเนื้อหาแต่มี เจตนาที่จะปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ทันต่อสมัยอยู่เป็นประจำ

การใช้ของท่าน

ท่านเข้าใจ รับทราบ และยินยอมดังต่อไปนี้

 • ก. โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านยินยอมที่จะไม่ทำลาย ขัดขวางข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ลงไว้บนเว็บไซต์นี้ หรือในเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ของแอ๊บบอต ท่านยังยินยอมที่จะไม่พยายามเข้าถึงระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์ และจะยืดถือตามกฎหมาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติของภาคท้องถิ่น ภาครัฐ รัฐบาลกลาง และนานาชาติ
 • ข. ท่านให้สิทธิกับ แอ๊บบอตในการใช้เนื้อหาทั้งปวงที่ท่านได้อัพโหลด หรือส่งมาที่เว็บไซต์นี้ ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ และนโยบายด้าน รวมทั้งไม่จำกัดอยู่เพียงการทำสำเนา แสดงการปฏิบัติหรือตีพิมพ์ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม การเปลี่ยนแปลง การรวมเข้ากับเนื้อหาอื่นๆ หรือต่อยอดบนพื้นฐานของเนื้อหา
 • ค. ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้อย่างชัดเจน และตามที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าโดยแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส ผู้ใช้เว็บไซต์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตผู้ใดก็ตาม ที่ได้ ทำการสื่อสารทางคำพูด ทางลายลักษณ์อักษร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์กับ แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (เช่น การตอบกลับ ถามคำถาม ออกความเห็น แนะนำ หรือเสนอแนวคิด ฯลฯ) หากเว็บไซต์ใดๆ ของแอ๊บบอต ต้องการ หรือเรียกร้องข้อมูลนั้นๆ และข้อมูลนั้นๆ มีข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล (เช่น ชื่อ  ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) แอ๊บบอตจะรับมาใช้ และเก็บรักษาไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอ๊บบอต ดังนั้นการสื่อสารนั้นๆ หรือข้อมูลที่ได้ ส่งมาโดยวิธีนั้นๆ จะถือว่าไม่เป็นความลับ และทางแอ๊บบอตมีสิทธิที่จะนำไปทำสำเนา ตีพิมพ์ หรือใช้ข้อมูลนั้นๆ ตามวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม รวมถึง ปราศจากข้อจำกัด การวิจัย การพัฒนา การผลิต ใช้หรือขายผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลนั้นๆ ผู้ส่งข้อมูลใดๆให้กับแอ๊บบอต เป็นผู้ รับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งความจริง และความแม่นยำ และการไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ หรือความเป็นส่วนตัวของผู้ใด

การทำฉลากให้ผลิตภัณฑ์ 

ถ้าไม่ได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่น ชื่อของผลิตภัณฑ์ คำบรรยาย และการปิดฉลากจะมีแหล่งกำเนิดจากประเทศสหรัฐ ผลิตภัณฑ์อาจหาไม่ได้ในทุกๆ ประเทศ หรืออาจหาได้ภายใต้ยี่ห้อที่แตกต่างออกไป จุดเด่นที่แตกต่าง หรือการบ่งบอกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่อยู่ในรายการ จำเป็นต้องใช้ใบสั่ง จากมืออาชีพด้านการดูแลสุขภาพ ยกเว้นกรณีที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน และได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าโดย แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส ห้ามไม่ให้ผู้อำนวยการ  ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทนการค้าของแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส บริษัทสาขา และบริษัทในเครือเข้าไปมีส่วนร่วม ในการให้คำแนะนำด้านการแพทย์วินิจฉัย ให้การรักษา หรือบริการทางแพทย์อื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความสัมพันธ์ฉันท์แพทย์ และคนไข้ผ่านเว็บไซต์นี้

ทรัพย์สินทางปัญญา 

ข้อมูล เอกสาร และกราฟิกที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ลงไว้ในเว็บไซต์นี้ (“ข้อมูล”) เป็นทรัพย์สินของ แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส แต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นข้อมูลที่ จัดหามาโดยบุคคลที่สามภายใต้สัญญาที่มีกับทาง แอ๊บบอต หรือบริษัทสาขา และบริษัทในเครือ  สามารถอนุมัติให้ใช้ข้อมูลได้ถ้า (1) การแจ้งลิขสิทธิ์ ให้ปรากฏอยู่บนสำเนาทั้งหมด (2) ใช้ข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูล เพื่อส่วนตัวเท่านั้น และไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์ (3) ข้อมูลต้องไม่ถูกแก้ไขแต่ประการใด และ (4) ห้ามใช้กราฟิกที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้แยกจากข้อความที่มาคู่กับกราฟิก  ทางแอ๊บบอต ไม่รับผิดชอบกับเนื้อหาที่จัดมาโดยบุคคลที่สาม และห้ามท่าน จ่ายแจกเนื้อหานั้นๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของผู้ถือลิขสิทธิ์ในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีที่ได้อนุญาตไว้ด้านบน ไม่มีใบอนุญาต หรือสิทธิใดๆ ถูกมอบ ให้กับผู้ใด หรือภายใต้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า กรรมสิทธิ์ใดๆ ของ แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส ไม่ว่าจะโดยคำพูด หรือการเทียบเคียง

ห้ามทำเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า อุปกรณ์ตกแต่งทางการค้า และผลิตภัณฑ์ใดๆ ในเว็บไซต์นี้โดยปราศจากการอนุญาต ของแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส ยกเว้นกรณีที่ทำขึ้นเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ หรือบริการของทางบริษัท

หากท่านเชื่อว่างานของท่านถูกลอกเลียนแบบ โดยผ่านเว็บไซต์นี้ ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ ท่านสามารถแจ้งทางแอ๊บบอต โดยจัดผู้ดูแลลิขสิทธิ์ ทำเป็นลายลักษณ์อักษร ดังต่อไปนี้

 1. การระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ท่านยืนยันว่าถูกละเมิด
 2. การระบุเนื้อหาที่ยืนว่าได้มีการละเมิด และข้อมูลที่เพียงพอ เพื่ออนุญาตให้ทางแอ๊บบอต ค้นหา เนื้อหานั้นๆ
 3. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ของท่าน
 4. คำบอกเล่าจากท่านว่าท่านมีเจตนาอย่างบริสุทธ์ใจว่าข้อพิพาทที่ถูกนำไปใช้นั้นถูกละเมิด และไม่ได้รับอนุญาต
 5. ภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จ คำอธิบายจากท่านว่าข้อมูลด้านบนของท่านนั้นถูกต้อง และท่านคือผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับมอบอำนาจใจการดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์
 6. ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือลายเซ็นจริงของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้ของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเพื่อดำเนินการกับลิขสิทธิ์ในนามของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 12 ชั้น 30 และ ชั้น 33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 (0) 2657 5555

ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัย 

แอ๊บบอต มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของท่าน เราเข้าใจถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ในการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนได้ของเรานั้นถูกควบคุมโดยนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของเรา และการเข้าสู่ และการใช้เว็บไซต์ของเรา โดยท่านยินยอมกับข้อผูกมัดของนโยบายนั้น

ท่านรับรู้และยินยอมว่าเมื่อท่านได้ยื่นข้อมูลส่วนตัวที่สามารถระบุตัวตนของท่านที่ได้ให้กับ abbott.co.th ขณะที่ทางแอ๊บบอตได้วางมาตรการปกป้อง ไว้เพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบบ หรือการขัดขวางโดยมิได้รับอนุญาตแล้วก็ตาม การรับประกันอันแน่นอนของความปลอดภัยก็ไม่สามารถเป็นไปได้ ในกรณี ที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้ของการเข้าถึง หรือการเข้าสู่ระบบโดยมิได้รับอนุญาตแม้จะมีความพยายามป้องกันของทางเราแล้วก็ตาม ทางแอ๊บบอต จะไม่รับผิดชอบ ต่อการเข้าถึง หรือการเข้าสู่ระบบโดยมิได้รับอนุญาต หรือต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง โดยอ้อม โดยกรณีพิเศษ โดยบังเอิญ หรือค่าเสียหายที่ สืบเนื่องมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร) ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า หรือผู้ใช้ แม้ว่าทางแอ๊บบอตจะได้รับการกล่าวเตือนมาก่อน ถึงความอาจเป็นไปได้ของ ค่าเสียหายนั้นๆ  ทางแอ๊บบอต ไม่รับรองอย่างชัดแจ้ง หรืออย่างเทียบเคียงว่าข้อมูลที่จัดหาโดยลูกค้าผู้ใด จะปลอดภัยจากการถูกขัดขวาง หรือการเข้าสู่ โดยมิได้รับอนุญาต และจะไม่รับรองโดยต่อการซื้อขาย และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ เฉพาะ ลูกค้าแต่ละท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรักษา ความลับรหัสผ่านของตนเอง

ข้อจำกัด และความรับผิดชอบ 

ทางแอ๊บบอต จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อมูล ความเห็นที่มี หรือลงไว้ หรือสามารถหาได้โดยผ่านทางเว็บไซต์นี้ การเชื่อมั่นในเนื้อหา ข้อมูล และความเห็นเหล่านี้ถือเป็นการเสี่ยงของท่านเองแต่ผู้เดียว ทางแอ๊บบอตปฏิเสธการรับผิดชอบต่อการความเสียหายที่เป็นผลจากการใช้เว็บไซต์นี้ รวมทั้งเนื้อหาในนั้น

เว็บไซต์นี้ของแอ๊บบอต เนื้อหาในเว็บไซต์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่มีอยู่ หรือสามารถหาได้ทางเว็บไซต์นี้ ถูกจัดหามาให้ “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่หาได้” โดยรวมความผิดพลาดทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางแอ๊บบอต หรือบริษัทสาขา บริษัทในเครือ ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้อำนวยการ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของหน่วยงานนั้นๆ (จากนี้ไปเรียกว่าเป็น คณะของแอ๊บบอต) จะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายทุกประเภท ภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมาย ใดๆที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้ หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ของท่าน บริการใดๆ ที่มีอยู่ใน หรือมีผ่าน เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อรวม ทั้งความเสียหายพิเศษ ทางอ้อม โดยเป็นโทษ โดยบังเอิญ โดยเป็นตัวอย่าง หรือเป็นผลที่สืบเนื่องมา รวมทั้ง ไม่จำกัดอยู่เพียง การบาดเจ็บส่วนบุคคล การเสียผลกำไร หรือค่าเสียหายที่เป็นผลจากความล่าช้า การหยุดการบริการ ไวรัส การลบไฟล์ต่างๆ หรือ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือความผิดพลาด การละเลย หรือความไม่แม่นยำอื่นใดในเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นความละเลย ของทางแอ๊บบอตหรือไม่ ไม่ว่าทางแอ๊บบอตจะได้รับการเตือนถึงความอาจเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นๆ แล้วหรือไม่ก็ตาม หากบางรัฐไม่อนุญาต ให้จำกัดความรับผิดชอบ ดังนั้นบทบัญญัตินี้อาจไม่สามารถใช้กับท่านได้

จงตระหนักว่าการแจ้งทางกฎหมายเพิ่มเติม การปฏิเสธ และข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ อาจนำมาใช้กับเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นเจ้าของโดย หรือดำเนินการโดย แอ๊บบอต บริษัทสาขา หรือบริษัทในเครือ

ข้อกำหนดทั่วไป

ท่านยินยอมว่าข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้บรรยายถึงข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราในส่วนของ  abbott.co.th ถูกสร้างขึ้น และปฏิบัติงานภายใต้ กฎหมายของประเทศไทย  โดยกฎหมายของประเทศไทย  จะควบคุมข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่มี ผลกระทบต่อหลักความขัดแย้งของกฎหมาย หากศาลที่มีอำนาจพบว่าบทบัญญัติของข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถนำมา บังคับใช้ได้ ท่านยินยอมว่าบทบัญญัติอื่นๆ ของข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ ท่านยินยอมโดยไม่คำนึงถึงกฎหมาย ที่บังคับใช้ในทางตรงกันข้าม ท่านไม่สามารถยื่นคำร้อง หรือก่อให้เกิดการกระทำจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับ abbott.co.th หรือข้อบังคับ เงื่อนไขเหล่านี้ เกินกว่าหนึ่ง (1) ปีภายหลังจากการการกระทำได้เกิดขึ้

true
accessibility

คุณกำลังจะออกจากที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ ABBOTT ในประเทศอื่นหรือเว็บไซต์เฉพาะภูมิภาค


โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่คุณร้องขอเข้าชมมีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ หรือกลุ่มประเทศนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้น ด้วยเหตุนี้ ไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศอื่นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆเว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณโดยเฉพาะ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่

accessibility

คุณกำลังจะออกจากกลุ่มเว็บไซต์ ABBOTT เพื่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม


ลิงก์ที่นำคุณออกจากเว็บไซต์ทั่วโลกของ Abbott ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Abbott และ Abbott ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าวหรือลิงก์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าว Abbott นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวก และการมีลิงก์ใดๆ ภายในกลุ่มเว็บไซต์ Abbott ไม่ได้บ่งบอกว่า Abbott ให้การสนับสนุนรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

เว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่