การให้บริการ

รับรองคุณภาพ ความปลอดภัย

ในฐานะผู้นำด้านการดูแลสุขภาพระดับโลก เป้าหมายของเราคือการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิต จุดมุ่งเน้นที่เป็นรากฐานของเป้าหมายนี้ คือการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และให้ประโยชน์ตามที่ตั้งใจไว

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการของเราต้องคงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดด้านคุณภาพ

รัฐบาลหลายแห่งทั่วโลกได้เพิ่มกฎหมายและข้อบังคับใหม่ๆ เพื่อควบคุมการใช้สารเคมีบางชนิดในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น กฎหมายบางข้อเหล่านี้ได้แก่

เราขอให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการของเรากรอก Restricted Substance Query (แบบสอบถามสารต้องห้าม) ซึ่งรวมถึงข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีสำหรับชิ้นส่วนทั้งหมดที่จัดหาให้แก่ Abbott ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ในขณะนี้ แบบสอบถามจะร้องขอข้อมูลองค์ประกอบสำหรับสารเคมีที่ระบุไว้ในขณะนี้ภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่กล่าวมาข้างต้น

 

หากมีคำถามเกี่ยวกับสารต้องห้าม โปรดติดต่อ Abbott.REACH@abbott.com กล่องจดหมายภายนอกของเราจะได้รับการตรวจสอบทุกวันสำหรับการติดต่อจากลูกค้าและผู้ผลิตและผู้ให้บริการ